AFDELING: Ooststellingwerf

Algemene Informatie

De imkersvereniging Ooststellingwerf opgericht 10 juni 1898 is nu een subafdeling van de Nederlandse bijenhoudersvereniging (NBV).

Bestuur:

Voorzitter:             Alex van der Meer

Penningmeester:  Wietze ten Hoor

Secretaris:            Karin van Lawick

Lid:                       Onno Droogh

Lid:                       Sione van Delft

 

 

ERELEDEN :

Geale van der Sluis sinds 13-11-2000, Wietze ten Hoor sinds  07-04-2008, Hendrik Prakken sinds  24-03-2014

Word donateur!

U kunt donateur worden van onze vereniging door € 10,00 over te maken opbankrekening NL70 RABO 034 995 52 98. Als donateur ondersteunt u onze vereniging. U wordt uitgenodigd voor alle zaken die de vereniging betreffen. Ook wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van de vereniging, onder andere via ons blad Blijf Bij.

LID WORDEN VAN DE NBV (nederlandse bijenhouders vereniging)

U kunt ook lid woren van de NBV. Als u zich bij het secretariaat als lid aanmeldt wordt men automatisch naar onze vereniging verwezen.

GROEP FRIESLAND

De groep Friesland is de verzamelnaam van alle friese afdelingen die lid zijn van de NBV. De groep heeft 11 afdelingen met een eigen bestuur.

Er worden ook 2 leden afgevaardigd naar de ledenraad van de NBV. Alle verdere informatie is op de site van de NBV te vinden.

NON-bijeen

Projectgroep NON-bijeen is een samenwerkingsverband van de NBV groepen uit Friesland, Drenthe, Groningen, Overijssel-Oost en het hoofdbestuur van de NBV. Er wordt ook contact gehouden met de collega imkers in Noordwest Duitsland.

Samenwerking:

De vereniging werkt samen met de Stellingwarver Schrieversronte in Oldeberkoop. De Schrieversronte beheert het archief van de vereniging, en bezit ook een uitgebreide bibliotheek op imkerijgebied. Leden kunnen hiervan na afspraak gebruik maken.

Iemkershûs - Bijenstal

De vereniging bezit in Oosterwolde een eigen bijenhuis, het Iemkershûs. Ook heeft de vereniging hier een eigen bijenstal met een aantal volken. In het Iemkershûs vinden allerlei activiteiten plaats, zoals  praatavonden, bijeenkomsten van de werkgroepen en de ledenvergaderingen. Ook donateurs zijn hierbij van harte welkom.
Adres: Oosterbrink 1b, 8431 RA  Oosterwolde

Pier de Jong is onze huismeester en verzorgt de dagelijkse gang van zaken rondom het imkershûs.  

BlijfBij                                                                                                                                                                                                                               

2x per jaar ontvangen de leden en donateurs ons nieuwsblad de BlijfBij in maart en november.

Bezorgers:

Pier de Jong: Oosterwolde,  Hendrik Prakken: Boyl, Elsloo, Makkinga,Donkerbroek en Fochteloo.

Siebe de Jong: Appelscha, Ravenswoud en Terwisscha, Jaap Hankel :Haulerwijk, Haule en Waskemeer

BIJENZWERM

 U kunt de volgende leden van Imkersverening Ooststellingwerf bellen voor het scheppen van een bijenzwerm:

  Appelscha, Jan van Son, 06 26777744

  Boijl, Anne Dassen, 06 15437114

  Fochteloo/Oosterwolde en Appelscha, Onno Ebbens, 06 15376344

  Oosterwolde, Johan Stielsta, 06 38063332

  Oosterwolde, Gerrit Hoekstra, 06 49994508

 WERKGROEPEN MET CONTACTPERSONEN

 Natuurbouwkast  Albert Heida email:alja.heida@gmail.com

 Koninginneteelt: Wietske Kerkstra email:a.buiteveld@planet.nl Siebe de Jong spdejong@hetnet.nl

 Blijfbij : Anton van de Pavert email:kam00044@planet.nl Joke Baptist email: joke.sara.baptist@gmail.com

 

 

 

Contactgegevens

Secretaris/penningmeester
Wietze ten Hoor
email zie boven
hoorw@xs4all.nl